Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Artikel 1.
1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van de eenmanszaak Reijken Timmerbedrijf, hierna te noemen Reijken Timmerbedrijf, de uitvoering en oplevering daaronder begrepen, alle overeenkomsten waarbij Reijken Timmerbedrijf als dienstverlener optreedt alsmede op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van goederen alsmede op alle gemengde overeenkomsten.

Voor het geval een gemengde overeenkomst wordt aangenomen zullen voor wat betreft toepassing van de artikelen 9, 10, 12, 13 en 18 de bepalingen van toepassing zijn, die op de overeenkomst van aanneming van werk van kracht zijn.

2.Afwijkende voorwaarden verbinden Reijken Timmerbedrijf slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van Reijken Timmerbedrijf worden overeengekomen.

3.In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de koper en algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting de algemene voorwaarden van Reijken Timmerbedrijf van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie van Reijken Timmerbedrijf is bevestigd.

Aanbieding
Artikel 2.
1.De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publikaties van Reijken Timmerbedrijf voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege Reijken Timmerbedrijf, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Reijken Timmerbedrijf gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

2.De door Reijken Timmerbedrijf opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief vracht- en eventuele leveringskosten, tenzij uit schriftelijke mededelingen het tegendeel blijkt.

3.De aanbieding is gebaseerd op de door koper, respectievelijk opdrachtgever, verstrekte tekeningen en verdere gegevens, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

4.Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van Reijken Timmerbedrijf gemaakt en zijn voor de opdrachtgever/koper te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door Reijken Timmerbedrijf gegeven data zijn slechts te beschouwen als streefdata.

5.In de in de aanbieding vermelde prijs is niet inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld:

a.grond-, hei-, stucadoor-, schilder-, behangers- of herstelwerk.

b.de meerdere hulp voor het verplaatsen van die delen, welke niet door Reijken Timmerbedrijf zelf te behandelen zijn, alsmede de hierbij te gebruiken hijs- en hefwerktuigen, takels en vervoermiddelen.

6.Indien zulks door Reijken Timmerbedrijfvoor doen van een aanbieding is bedongen, is zij gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het doen van de aanbieding in rekening te brengen aan de wederpartij, indien de aanbieding niet wordt aanvaard. 

Prijzen
Artikel 3.
1.Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Bij burgerwerk en regieopdrachten zal Greentex gerechtigd zijn de ten tijde van de uitvoering der werkzaamheden in haar bedrijf gebruikelijk gehanteerde prijzen, zowel met betrekking tot manuren als met betrekking tot overige diensten en zaken in rekening te brengen. De bij burgerwerk of regieopdrachten door Greentex bijgehouden staat terzake door te belasten uren geldt als voldoende bewijs voor het in rekening brengen bij opdrachtgever van deze uren. Opdrachtgever is gerechtigd tegenbewijs te leveren. 

2.Reijken Timmerbedrijf is gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst na de aanbieding, indien voor de (op)levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd is de koper, indien deze een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Reijken Timmerbedrijf zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de opdrachtgever/koper brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

3.Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij de toeleveranciers, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van Reijken Timmerbedrijf aanpast.

Totstandkoming en inhoud der overeenkomst
Artikel 4
1.Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van Reijken Timmerbedrijf en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van Reijken Timmerbedrijf deze schriftelijk bevestigd heeft en de koper/opdrachtgever hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.

2.Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door Reijken Timmerbedrijf verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de koopovereenkomst, die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde goederen omvat.

3.Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Reijken Timmerbedrijf binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. 

Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.

4.De opdrachtgever/koper is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht daardoor voor Reijken Timmerbedrijf ontstane schade - reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke - te vergoeden, ongeacht de reden - overmacht daaronder begrepen - voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van Reijken Timmerbedrijf daarvan.

Indien een opdracht afhankelijk wordt gesteld van een te verkrijgen financiering en deze financiering niet verkregen zou kunnen worden, dan is Reijken Timmerbedrijf eveneens tot vergoeding van winstderving gerechtigd indien zal blijken, dat de koper, respectievelijk de opdrachtgever, binnen twaalf maanden na de voor het verkrijgen van de financiering gestelde termijn de opdracht aan een derde zou verstrekken.

De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 20 % van de koop- respectievelijk de aannemingssom te bedragen. Reijken Timmerbedrijf behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.

5.Iedere overeenkomst wordt door Reijken Timmerbedrijf aangegaan onder de voorwaarde dat de opdrachtgever/koper voldoende kredietwaardig blijkt.Reijken Timmerbedrijf is gerechtigd van de opdrachtgever c.q. de koper te verlangen, dat deze ten genoegen van Reijken Timmerbedrijf voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens Reijken Timmerbedrijf. Reijken Timmerbedrijf is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Tekeningen, berekeningen, ontwerpen e.d.
Artikel 5.
1.Reijken Timmerbedrijf behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor, terzake van door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen e.d..Deze blijven eigendom van Reijken Timmerbedrijf, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zij binden Reijken Timmerbedrijf slechts indien zij schriftelijk in de overeenkomst zijn opgenomen danwel indien daar in de overeenkomst uitdrukkelijk en met name naar wordt verwezen.

2.Vermelde bescheiden zullen zonder schriftelijke toestemming van Reijken Timmerbedrijf noch gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning aan Reijken Timmerbedrijf te worden geleverd.

3.Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de nalatige een boete van € 12.500,= (zegge: twaalf duizend en vijfhonderd Euro) verbeuren, opeisbaar zonder dat in gebrekestelling vereist is.

Leveringstermijn
Artikel 6.
1.De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op overeenkomsten van koop en verkoop.

2.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. Reijken Timmerbedrijf is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de koper of opdrachtgever is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het aangekochte c.q. aanbesteedde werk te accepteren. Hij zal niet gerechtigd zijn de overeenkomst, al dan niet met rechterlijke machtiging, zelf uit te voeren of door een derde te doen uitvoeren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper/opdrachtgever nimmer recht op schade vergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.

4.Onverminderd het gestelde in deze algemene voorwaarden omtrent overmacht wordt bepaald, dat de leveringstermijn evenveel werkdagen wordt verlegd als ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden ( zoals regen, hagel, overmatige warmte, windhoos, vorst, sneeuw, ijzel, mist of storm) in de periode tussen het aangaan van de overeenkomst en de leveringsdatum, Reijken Timmerbedrijf niet heeft kunnen werken en deswege het werkschema van Reijken Timmerbedrijf is verstoord. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding en in de vooronderstelling dat de nodige materialen tijdig door derden zullen worden geleverd.

5.Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door Reijken Timmerbedrijf is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Reijken Timmerbedrijf zijn, indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Reijken Timmerbedrijf is en de ruimte waarin het verkochte zal worden geplaatst, danwel waar er bouwwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd schoon en leeg ter beschikking van Reijken Timmerbedrijf is gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Uitvoering der werkzaamheden.
Artikel 7.
1.Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen die afwijkingen zijn toegestaan welke door Reijken Timmerbedrijf nodig, nuttig of gewenst worden geacht. Maten en gewichten worden door Reijken Timmerbedrijf bij benadering opgegeven. Enige actie terzake van verschillen in maten of gewichten is uitgesloten.

2.Door Reijken Timmerbedrijf wordt slechts aansprakelijkheid aanvaard en slechts verantwoordelijkheid gedragen voor de door haar zelf gemaakte ontwerpen zodat Reijken Timmerbedrijf derhalve nimmer aansprakelijk is voor gebreken aan de objecten uitgevoerd volgens ontwerpen van opdrachtgevers of derden noch indien mocht blijken dat de door de opdrachtgever/koper verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest. Voorst wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de kwaliteit van de materialen welke door Reijken Timmerbedrijf zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van de opdrachtgever/koper noch voor de mogelijkheid van toepassing van de materialen.

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de dracht van de grond. Evenmin wordt aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade aan opstallen of enig ander goed van de opdrachtgever. De uit één en ander voortvloeiende schaden zullen door de opdrachtgever/koper dienen te worden gedragen, evenals schade welke deswege door Reijken Timmerbedrijf wordt geleden.

3.De opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de door Reijken Timmerbedrijf uit te voeren werkzaamheden op de door deze aangegeven tijdstippen kan worden uitgevoerd. Artikel 16 is hier van toepassing.

4.Tenzij anders is overeengekomen, wordt van de benodigde materialen de normale handelskwaliteit verwerkt. Alle bij/na installatie/bouw overgebleven materialen of restanten daarvan zijn eigendom van Reijken Timmerbedrijf en mogen door haar weder van de bouwplaats worden afgevoerd.

Risico.
Artikel 8.
1.In het geval van een aannemingsovereenkomst zijn de materialen zodra deze op of nabij het te bebouwen land of op de aangewezen losplaats zijn aangevoerd voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die na het aanvoeren der materialen met of aan die materialen ontstaat, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering. De opdrachtgever dient zich tegen voormeld risico deugdelijk te verzekeren. Tijdens de bouw/montage is het risico van het gebouwde en/of gemonteerde voor rekening van de opdrachtgever. Deze draagt zorg voor de nodige verzekeringen.

2.Reijken Timmerbedrijf behoudt zich het eigendom voor van de materialen, ongeacht of deze reeds zijn verwerkt of niet , totdat de opdrachtgever/koper aan al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de met Reijken Timmerbedrijf gesloten overeenkomst heeft voldaan.

Betaling.
Artikel 9.
1.In geval van een aannemingsovereenkomst dient de opdrachtgever steeds binnen acht dagen na dagtekening van een hiertoe door of vanwege Reijken Timmerbedrijf gedaan schriftelijk verzoek tot betaling over te gaan zonder aftrek of schuldvergelijking. Tenzij partijen anders overeenkomen, omvat de aanneemsom de navolgende betalingstermijnen:
-10% bij het aangaan der overeenkomst;
-50% bij de aanvang der werkzaamheden;
-40% bij de oplevering.

2.In geval van een koopovereenkomst, niet zijnde een aannemingsovereenkomst, dient de betaling steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum ten kantore van Reijken Timmerbedrijf of een door haar aan te wijzen derde. Reijken Timmerbedrijf behoudt zich echter het recht voor om aan bepaalde kopers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn. Reijken Timmerbedrijf is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht, van de kopers en opdrachtgevers aanvullende zekerheid voor de betaling te verlangen.

3.Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, c.q. koper, aan Reijken Timmerbedrijf vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering worden komen ten laste van van opdrachtgever, c.q. de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag - met een minimum van € 450,= en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.

4.Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen terzake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is Reijken Timmerbedrijf gerechtigd jegens de opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.

5.Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, c.q. de koper, of indien op roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever, c.q. de koper, beslag wordt gelegd, zal Reijken Timmerbedrijf het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, respectievelijk de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van Reijken Timmerbedrijf op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht van Reijken Timmerbedrijf om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding.

In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die Reijken Timmerbedrijf ten laste van de opdrachtgever, c.q. koper, heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Hoofdelijkheid
Artikel 10.
Al hetgeen - betaling of anderszins - waartoe Reijken Timmerbedrijf terzake van de aan haar verstrekte opdrachten en met inachtneming van deze voorwaarden is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar, bestuurder, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de goederen heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan Reijken Timmerbedrijf tot levering van goederen of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, danwel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door één hunner de andere bevrijdt.

Bouwstoffen
Artikel 11.
1.Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

2.Reijken Timmerbedrijf stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen en materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk of, indien de voortgang van het werk dat niet verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna.

3.De opdrachtgever is bevoegd de bouwstoffen en materialen door derden te laten onderzoeken. De keuring dient na aankomst op het werk onverwijld plaats te vinden. Elke vertraging, die door de keuring bij de uitvoering van de overeenkomst optreedt, is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De kosten van keuring komen voor zijn rekening, behoudens in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Reijken Timmerbedrijf komen.

Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen of materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

4.Zowel de opdrachtgever als Reijken Timmerbedrijf kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen of materialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.

5.De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door Reijken Timmerbedrijf afgevoerd.

Oplevering
Artikel 12.
1.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
-wanneer Reijken Timmerbedrijf, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
-na verloop van acht dagen nadat Reijken Timmerbedrijf schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
-bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

2.Kleine gebreken, welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn.

3.Bij onthouding van een goedkeuring van het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Reijken Timmerbedrijf, onder opgave van redenen hiervan.

4.Reijken Timmerbedrijf is gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk ter harer kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.

5.Na de in het vorige lid genoemde termijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor de tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het geval, voorzien in artikel 7:762  van het Burgerlijk Wetboek zich voordoet.

6.Klachten met betrekking tot burgerwerk en regieopdrachten, waaronder mede zij te verstaan klachten met betrekking tot de berekende manuren en geleverde zaken, dienen schriftelijk te zijn ingediend bij Reijken Timmerbedrijf binnen 8 dagen na datum van de factuur waarop bedoelde zaken, werkzaamheden en/of uren in rekening zijn gebracht bij opdrachtgever. Reijken Timmerbedrijf zal gerechtigd zijn niet tijdig ontvangen klachten niet in behandeling te nemen.

7.Klachten met betrekking tot gekochte zaken dienen schriftelijk te zijn ingediend bij Reijken Timmerbedrijf binnen 8 dagen na datum van de factuur waarop bedoelde zaken in rekening zijn gebracht bij koper. De rechtsvordering uit hoofde van het feit dat de gekochte zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van twee jaren na de vorenbedoelde schriftelijke klacht wordt ingesteld.

8.Ingeval van een koop- en leveringsovereenkomst is Reijken Timmerbedrijf, indien een gedeelte van de bestelling gereed is, vrij te haren keuze dit gedeelte te leveren, of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is, dat de levering uit voorraad zal geschieden, heeft Reijken Timmerbedrijf het recht om te leveren uit voorraad van derden. Ten aanzien van de afmetingen,  gewichten en andere eigenschappen van alle materialen, behoudt Reijken Timmerbedrijf zich steeds de gewone speling voor, zoals die gebruikelijk zijn bij de fabrikant met de vervaardiging belast.

9.In het geval van een koop- en leveringsovereenkomst dient een eventuele reclame schriftelijk te worden kenbaar gemaakt, uiterlijk binnen acht dagen na bezichtiging, of indien bezichtiging niet heeft plaats gevonden, binnen acht dagen na levering. Het indienen van een reclame ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen jegens Reijken Timmerbedrijf, noch komt koper het recht toe deze verplichtingen op te schorten.

Overmacht.
Artikel 13.
1.Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Reijken Timmerbedrijf, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Reijken Timmerbedrijf, zonder dat Reijken Timmerbedrijf tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van koper/opdrachtgever om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

2.Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Reijken Timmerbedrijf onafhankelijk - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door opdrachtgever c.q. koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van Reijken Timmerbedrijf of in dat van één of meer van haar leveranciers of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

Meer- en minder kosten.
Artikel 14.
1.In de overeenkomst is de bevoegdheid begrepen om verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.

2.De verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat dit bekend is en uiterlijk bij de oplevering. Reijken Timmerbedrijf kan terstond na het bekend worden van de hoogte van het verschuldigde bedrag aan meerwerk aan opdrachtgever een factuur zenden. Het bepaalde in artikel 10 is overeenkomstig van toepassing.

3.Wanneer na het aangaan van de overeenkomst in overleg met de opdrachtgever/koper de installatie of montage van het geleverde groter of kleiner van omvang is dan oorspronkelijk overeengekomen, is Reijken Timmerbedrijfgerechtigd de reële daardoor ontstane meerprijs aan de opdrachtgever/koper te berekenen of de werkelijk daardoor bespaarde kosten in mindering te brengen op het verschuldigde bedrag/koopsom, zodat Reijken Timmerbedrijf niet gehouden is de oorspronkelijke aannemingssom/koopsom te verminderen met een bedrag, dat in evenredigheid staat tot de vergroting of verkleining van het oorspronkelijk object.

4.Alle wijzigingen in het werk, hetzij door een bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk in de zin van dit artikel.

5.Een opdracht tot meerwerk door het adviesbureau en/of een gemachtigde die bij de totstandkoming en verdere uitvoering der overeenkomst door opdrachtgever c.q. koper is aangezocht zijn zaken te behartigen, wordt aangemerkt als een opdracht zijdens opdrachtgever c.q. koper en het adviesbureau c.q. gemachtigde.

Verplichtingen van de opdrachtgever.
Artikel 15.
1.De opdrachtgever zorgt ervoor dat Reijken Timmerbedrijf tijdig kan beschikken:

over de van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) één en ander op aanwijzing van Reijken Timmerbedrijf;
-over het gebouw, terrein of water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
-over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen, afvalstoffen en werktuigen;
-over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere, voor het werk benodigde energie;
-over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

2.De benodigde elektriciteit, gas en water, evenals de kosten van het afvoeren van afvalstoffen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.De opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Reijken Timmerbedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

4.Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Reijken Timmerbedrijf voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Aansprakelijkheid.
Artikel 16.
1.Indien Reijken Timmerbedrijf nalatig mocht zijn, zullen slechts die schaden door haar te dienen vergoed welke zijn te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming en zal daaronder nimmer begrepen zijn gevolgschade, noch schade toegebracht aan roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever/koper, noch schade welke is ontstaan door te laat gaan gebruiken van het betreffende bouwwerk.

2.Reijken Timmerbedrijf is nimmer verplicht tot vergoeding van middelijke of onmiddellijke geleden schade ontstaan door gebreken aan de bouwwerken.

3.Reijken Timmerbedrijf is voorts niet aansprakelijk voor schade bij montage van geleverde goederen veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden of van haar eigen personeel, ook indien deze zijn aan te merken als hulppersonen van welke Reijken Timmerbedrijf zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst.

4.De opdrachtgever/koper verbindt zich Reijken Timmerbedrijf te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Reijken Timmerbedrijf, uit welke hoofde dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

5.Reijken Timmerbedrijf is voorts niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit voor haar onvoorziene omstandigheden, waaronder slechte bodemgesteldheid of enig van buiten komend onheil. Reijken Timmerbedrijf is met name nimmer aansprakelijk voor de dracht van de grond.

6.In geval van verkoop van gerede produkten - goederen welke door Reijken Timmerbedrijf zijn ingekocht en op het werk worden geleverd -,geldt ten aanzien van haar aansprakelijkheid, dat de goederen worden verkocht in de toestand  waarin zij zich bevinden. Reijken Timmerbedrijf aanvaardt te dier aanzien geen enkele aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

7.Reijken Timmerbedrijf is niet aansprakelijk voor kosten schaden en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.

8.In geval Reijken Timmerbedrijf diensten verleend, zoals het geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende:

Wanneer door of namens Reijken Timmerbedrijf adviezen worden gegeven kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart Reijken Timmerbedrijf voor alle aanspraken, welke derden in verband met vermaald adviezen tegen Reijken Timmerbedrijf mochten instellen.

9.Ook voor het niet geven van adviezen in gevallen waarin de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden neemt Reijken Timmerbedrijf geen aansprakelijkheid op zich.

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.
Artikel 17.
1.Alle geleverde respectievelijk aangevoerde en ook gemonteerde zaken blijven het eigendom van Reijken Timmerbedrijf totdat koper respectievelijk de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens Reijken Timmerbedrijf heeft voldaan. Hij verbindt zich tot overdracht van de zaken aan Reijken Timmerbedrijf onder opschortende voorwaarde als genoemd in de eerste volzin van dit artikel en mag de geleverde zaken derhalve, onder meer, niet verkopen, verpanden of leveren.

2.Reijken Timmerbedrijf is onherroepelijk door koper/opdrachtgever gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door Reijken Timmerbedrijf geleverde respectievelijk aangevoerde en/of gemonteerde goederen tot zich te nemen, zonodig na een demontage, c.q. na het gemonteerde verder af te breken.

Toepasselijk recht en geschillen.
Artikel 18.
Op alle door Reijken Timmerbedrijf gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Rotterdam, tenzij Reijken Timmerbedrijf er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever of tot een andere bevoegde Rechter.